گلدان خالی (عشقی)

برنده واقعی

فقط یک ماه (عشقی)

استادان یک استاد

صورت حساب

چوپان و مشاور

درخت مشکلات

شجاعت ملانصرالدین (آخر خنده)

مرد کثیف و تمیز

دلداه نابینا ( عشقی)

یک لیوان آب به 10 دینار

شهادت دو کبک

چشمه

ماهی گیر و تاجر

تاجر و 4 همسرش!

مسجد بهلول!

بچه ی فانتزی..!

حکایت + هنر فروش ..!

دفتر مشق!

گدایی ملانصرالدین

هیچوقت به یک زن دروغ نگوئید!

عشق واقعی.